FINANSLEKSIKON N
 
Nakne opsjoner
Nano-cap stock
Nasjonalbudsjettet
Nasjonalformue
Nasjonalinntekt
Nasjonalprodukt
Nasjonalprodukt til faktorkostnader
Nasjonalprodukt til markedspriser
Nasjonalregnskapet
Naturalhusholdning
Naturalinntekt
Naturalprodukter
NAV
Navneaksje
Navnegjeldsbrev
NBMCF
NBIM
NBO
NBS netting
Nedgangskonjuktur
Nedkvittere pant
Nedre gullpunkt
Negativ pansettelsesklausul
Negativ servitutt
Negotiabel
Negotiabilitet
Negotiable dokumenter
Negotiable navnegjeldsbrev
Negotieringsremburs
Nes Prestegjeld sparebanks historie
Net Stable Funding Ratio
Netto andelsverdi
Nettoeksport
Netto finansinvestering
Nettofinanskapital
Nettonasjonalinntekt
Nettonasjonalprodukt (NNP)
Nettooppgjør
Nettoproveny
Netto lønns- og formuesinntekter (NF)
Nettorealinvesteringer
NIBOR
NIB
NICS
NIDR
Nikkei-indeksen
NNP - se Nettonasjonalprodukt
NOKAS
Nominee
Nominell appresiering
Nominell avkastning
Nominell depresiering
Nominell lønn
Nominell rente
Nominell renteparitet
Nominell valutakurs
Nominell verdi
Nominelle variable
Nominelt anker
Nominelt BNP
Nordea banks historie
Nordic Trustee
Nordiske Investeringsbank
Nordlandsbankens historie
Norges Banks styringsrente
Norges Fondsmeglerforbund
Normalfordeling
Det Norske Myntverket
Norsk kontantservice - se NOKAS
Norsk oppgjørssentral (NOS)
Norsk opsjonssentral
Norsk Pensjon
Norsk Tillitsmann (se Nordic Trustee)
Norsk Venturekapitalforening
Norsk øko-forum
Northern Rock
NOS
Nostrokonto
NP - se Nasjonalprodukt
NSFR
Nullkupongobligasjon
Nyse Euronext
Nødkreditt
Nøkkeltall Skatteetaten
Nødlidende veksel
Nødadressant
Nødadressat
Nødadresse
Nøytral rente
Nådd alder
Nåverdi
Nåverdi på kapital (Makro)
Nåverdi utsatt skatt (Formel)
Nåverdimetode (Regnskap)
 
 
 
Nyse

 

NYSE Euronext

Den amerikanske børsen NYSE Euronext er verdens største børs som handler med aksjer, opsjoner, derivater m.m i fem land.