Likviditet i opsjonsmarkedet
 

Et marked er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er liten og det omsettes store mengder med begrenset innvirkning på kursen.