Løpende priser
 

Priser som gjelder på det tidspunkt/ innenfor det tidsrom en variabel registreres på/i. Verdier målt i løpende priser påvirkes da av både pris og volumendringer.