Naturalprodukter
 

Produkter som er fra naturen. Det er primærnæringen som skaffer dem frem og delvis foredler dem. Videreforedlingen utføres av sekundærnæringen.