Normalfordeling
 

I statistikk: symmetrisk, kontinuerlig fordeling av en rekke varablers verdier.