Realrente
 

Realrente måles som differansen mellom nominell rente og inflasjonsraten. Realrenten er et mål på reell lånekostnad eller realavkastning av finanskapital.