Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Kritisk risikofaktor
 

 

En risikofaktor som har høy sannsynlighet for å inntreffe, og stor konsekvens for prosjektet om det skjer. Tiltak iverksettes for å holde kontroll på disse, som del av prosjektplanleggingen. Risikofaktorer (med høy risikoverdi) som det ikke kan treffes tiltak mot ansees som krisitske og overvåkes.

 

Nærmere forklart.

Ett eksempel på en krisitsk risikofaktor var da Tromsøbadet ble utredet. Rapporten fra de innleide konsulentene anslo at badet skulle kost 500 millioner kroner, men at det var hele 70% usikkerhet i beregningene som var gjort.

Man starter ikke et prosjekt med så mye usikkerhet, og da særlig med tanke på at en allerede har lagt bak seg flee store utbyggingsprosjekter som gikk langt over vedtatt kostandsramme.

Sluttsummen på Tromsøbadet ble over 1 milliard kroner.

Risikofaktorene kan være svært individuelle for hver enkelt virksomhet. Sjansen for at det oppstår alvorlige arbeidsulykker krever for eksempel mer oppmerksomhet i en industribedrift enn i en konsulentvirksomhet. For en reiselivsbedrift vil terroraksjoner kunne få større konsekvenser enn for mange andre virksomheter. Tilsvarende vil en bedrift i etableringsfasen gjerne være mer sårbar for forsinkelser i produktlansering og manglende tilgang på ny kapital enn en bedrift som er etablert i markedet.

Selv om risikofaktorene er virksomhetsavhengig, viser det seg også at det er noen typiske hendelser som går igjen. Nedenunder har vi defor laget en sjekkliste med slike typiske hendelser.

Starter du analysen av din virksomhet med å gå igjennom denne, minsker sjansen for at du overser noen hovedområder. Bruk den deretter til å sette i gang tankene innenfor områder hvor særtrekkene til din virksomhet tilsier at det er viktig å gå mer i dybden.

Forretningsrisiko

Risikoen for at rammevilkårene endres slik at de svekker virksomhetens mulighet til å kunne drive lønnsomt.

 • Endringer i prisnivå for og/eller etterspørsel etter virksomhetens produkter og tjenester.
 • Oppstår behov/ny mulighet i markedet som endrer konkurransesituasjonen.
 • Endring i råvarepriser og/eller råvaretilgang.
 • Trussel fra nye (sterke) konkurrenter eller substitutter.
 • Frafall av eller endret forhandlingsmakt overfor viktig kunde(gruppe), leverandør, distributør eller partner.
 • Endringer i relevante lover eller regler.
 • Manglende tilgang på arbeidskraft, nødvendig kompetanse eller kritisk teknologi.

Operativ (operasjonell) risiko

Risikoen for at noe kan gå galt innad i bedriften.

 • Produksjonsstans.
 • Svikt i kvalitetskontroll/kvalitetsrutiner.
 • Hindringer i varetransport/leveranse til kundene.
 • Feilslått eller vesentlig forsinket nylansering.
 • Makter ikke å oppfylle leveranseforpliktelser til kunde(r).
 • Mister/får ikke tak i egnede lokaler for virksomheten.
 • Feil eller opptreden som svekker virksomhetens omdømme.
 • Streik, annen arbeidskonflikt eller høyt/kritisk sykefravær.
 • Tap av nøkkelperson(er), eller feilslått personvalg/ansettelse i nøkkelrolle.
 • Dataproblemer.
 • Feil beslutninger p.g.a. feil eller mangelfull informasjon.
 • Svindel, underslag, mislighold.
 • Arbeidsulykke.
 • Pålegg fra myndigheter.
 • Skade som følge av brann, naturkatastrofer eller annet.
 • Hindring som følge av krig/terror/politisk uro.

Finansiell risiko

Risikoen for at noe går galt i forbindelse med virksomhetens finansiering og/eller finansielle transaksjoner.

 • Feil i eller mangelfulle budsjetter.
 • Kunder eller partnere kan eller vil ikke gjøre opp for seg.
 • Antall kredittdager til kundene går opp.
 • Endring i betalingsvilkår fra leverandører.
 • Eiendeler kan ikke tilstrekkelig raskt gjøres om til likvider.
 • Manglende tilgang på ny kapital og/eller innstramming på kreditt.
 • Påkrevd nedskrivning av eiendeler som følge av verdifall.
 • Endring i lånerenter eller valutakurser.
 • Blir forelagt økonomisk krav (erstatning, skattekrav e.l.).
 • Manglende forsikringsdekning for uforutsett hendelse.
 • Feil i forbindelse med fakturering.
 • Manglende ressurser/evne til å gjennomføre virksomhetens vedtatte finansforvaltning.

Kilde: Lederkilden