Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Prosjektgruppe
 

 

Gruppe av personer som gjennomfører arbeidsopp-gavene i prosjektet.

Nærmere forklart.

Prosjektgruppens rollefordeling er godt beskrevet i prosjektveiviseren til Difi.

Gevinstansvarlig

Er den rollen som har det overordnede ansvaret for at prosjektets gevinster blir realisert. Den gevinstansvarlige skal normalt være en leder plassert i den delen av linjeorganisasjonen som skal realisere gevinstene. [...]

Interessent

Prosjektets interessenter er personer, grupper eller organisasjoner som kan påvirke, vil bli påvirket av, eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater. [...]

Leder av utredningarbeidet

Lederen for utredningsarbeidet har myndighet og ansvar til å lede arbeidet i konseptfasen og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av mandatet for konseptfasen. [...]

Linjeorganisasjonen

Linjeorganisasjonen er den basis-organisasjonen hvor prosjektet utgår fra, og som overtar prosjektets produkter/leveranser når prosjektet er avsluttet. [...]

Produkteier

Produkteier er en rolle som benyttes i smidige utviklingsprosjekter. Produkteier er i sin helhet tildelt alt ansvar for omfangsstyring i prosjektet og skal løpende påse at prosjektet realiserer de IKT støttefunksjoner som gir virksomheten størst verdi. Produkteier er: [...]

Prosjektdeltaker

Dette er en felles betegnelse for alle som skal bidra til en definert oppgave knyttet til prosjektets aktiviteter, og som dermed er en del av prosjektgruppen. Rammen for prosjektdeltakerens arbeid i prosjektet er prosjektets mål og mandat. [...]

Prosjekteier

Prosjekteieren er personen som blir utpekt som overordnet ansvarlig for at prosjektet når sine mål. Hvor et prosjekt skal forankres, og hvem som skal være prosjekteier, avhenger av prosjektets mål og innhold. [...]

Prosjektleder

Prosjektlederen har ansvar og myndighet til å lede prosjektet og levere de nødvendige produktene innenfor de rammer og begrensninger som er definert av prosjektstyret. [...]

Prosjektstyre

Til å støtte seg i utøvelsen av prosjektets eieransvar og for å styrke eierrollen med representasjon fra prosjektets hovedinteresser, kan prosjekteier velge å utnevne et prosjektstyre. Dette er god og vanlig praksis for store og mellomstore IKT prosjekter i offentlig sektor. [...]

Scrumleder

Scrumleder er en rolle som benyttes ved i smidige utviklingsprosjekter. Scrumleder er ansvarlig for tilrettelegging av teamets arbeid for å levere produkter i henhold til sprintplan og tilrettelegger for scrum-seremonier som sprintplanlegging, daglig scrum og sprinttilbakeblikk. [...]

Kilde: Prosjektveiviseren Difi