Lombard
 

Håndpant, også nøkkelpant. pantet kan være verdipapirer, konnossementer, lagerbevis, eller varer. Pantet blir deponert hos lånegiver.