Metningsgrad
 

Viser i hvilken grad et marked er forsynt med et produkt. Priselastisiteten for en vare varierer omvendt med metningsgraden for samme vare.