Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Kontogruppe 3
 

3000 – Salgsinntekt, avgiftspliktig
Alt salg av varer eller tjenester som er avgiftspliktig (den omsetningen som det kreves merverdiavgift av), skal føres på denne kontoen. Ettersom det kreves merverdiavgift på de aller fleste produkter eller tjenester, vil denne kontogruppen være den mest brukte innenfor salg.

3100 – Salgsinntekt, avgiftsfri
Dersom det ikke skal kreves avgift, slik som merverdiavgift på omsetningen av varer eller tjenester, føres omsetningen på denne kontogruppen. Eksempler på varer og tjenester som hører inn under denne kontogruppen, er salg av bøker og undervisning/ forelesning.

3200 – Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet
Salg av varer eller tjenester til utlandet, hvor det ikke skal kreves merverdiavgift, er et typisk eksempel på salgsinntekt utenfor avgiftsområdet. Det samme gjelder for så vidt for bøker og undervisning/ forelesning, selv om en her står fritt i å velge mellom kontogruppe 3100 og 3200.

3300 – Offentlig avgift vedrørende omsetning
Enkelte produsenter må i tillegg til merverdiavgift også betale andre avgifter, slik som vannavgift hos et bryggeri, produksjonsavgift hos et Apotek eller CO2 avgift for industri som forurenser mye. Alle avgifter utover den normale merverdiavgiften, som er knyttet til salg av varen eller tjenesten skal angis i denne kontogruppen.

3400 – Offentlig tilskudd/ refusjon
For enkelte handelsbedrifter som selger varer til utlandet, vil det kunne forekomme at de får støtte fra staten for å gjennomføre slik handel. I tidligere tider fikk den norske handelsflåte betydelig støtte for å bygge sine skip i Norge fremfor fjerne Østen. I dag kan bedrifter motta støtte for å delta i utviklingsprosjekter mv. Hovedhensikten med denne kontogruppen er således å føre regnskap med hvilken støtte bedriften mottar.

3500 – Uopptjent inntekt
Kontogruppen brukes til å føre regnskap med bedriftens garanti og service. I skipsbyggingsindustrien brukes garanti ofte som en direkte støtte fra staten ved avslutning av stadier i prosjektet. Nå er ikke denne støtten helt garantert, slik at bedriften kan godt gjennomføre prosjektet men ikke motta støtte. I den forstand kan en føre regnskap for inntekter som en forventer å motta, men som ennå ikke er mottatt.

3600 - Leieinntekt
Kontogruppen brukes til å føre regnskap med direkte leieinntekter fra bygg som en selv eier og leier videre. Den kan også brukes til å føre regnskap for andre former for leieinntekter, f.eks. utleie av biler og maskiner.

3700 – Provisjonsinntekt
I mange tilfeller vil bedriften leve på provisjoner. Ett eksempel på dette er eiendomsmeglere som får provisjon av antall solgte eiendommer. Der bedriften mottar provisjon av salget, vil denne kontogruppen være naturlig å bruke.

3800 – Gevinst ved avgang av anleggsmidler
En bil som er avskrevet ned til null kroner over fem år, men som har vært pent brukt vil naturligvis ha en større verdi enn null kroner. Når en selger anleggsmidler som er avskrevet, skal en føre differansen mellom den regnskapsmessige verdien og den faktiske salgsprisen i denne kontogruppen.

3900 – Annen driftsrelatert inntekt
Denne kontogruppen er en samlegruppe for de øvrige kontogruppene, hvor hovedhensikten er å føre salg som naturlig ikke passer inn i de øvrige gruppene. Det kan være at bedriften har gjennomført salg som ikke er innenfor bedriftens normale arbeidsfelt, og som derfor ikke er naturlig å føre på de ordinære salgskontoene. Da vil denne gruppen kunne fungere som en slags avlastning for de ordinære kontogruppene innen salg.