Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Kontogruppe 8
 

8000 – Finansinntekt
Bedrifter kan ha betydelige finansinntekter i løpet av et normalt driftsår. Disse kan bestå av alt fra rente på innskudd i bank, aksjer i egen datterselskaper, valutagevinster, aksjeutbytte, økning i den finansielle verdien av egne investeringer i aksjer og andre finansielle instrumenter. Den positive gevinst fra denne kontogruppen minus den negative gevinsten fra neste kontogruppe, utgjør bedriftens finansresultat.

8100 – Finanskostnad
Denne kontogruppen skal angi de virkelige finansielle kostnadene som bedriften har i løpet av et normalt regnskapsår. Hvis for eksempel verdien på aksjer bedriften eier synker så mye i verdi at det er lite sannsynlig at de på relativt kort tid vil komme tilbake til utgangspunktet, er det smart å justere verdien på aksjeposten i denne kontogruppen.
Andre eksempler på finanskostnader som naturlig hører inn under denne kontogruppen er nedskriving av finansielle omløpsmidler (valutabeholdning), nedskrivning av finansielle anleggsmidler (biler, bygninger), rentekostnader, valutatap eller andre finansielle kostnader.

8200 – Fri
Dersom de øvrige kontogruppene i denne kontoklassen ikke passer inn, kan denne kontogruppen brukes. Likevel er det viktig at den brukes i tråd med hovedklassen, altså som avslutningskonto for årsregnskapet.

8300 – Skattekostnad på ordinært resultat
Under denne kontogruppen fører en den til enhver tid gjeldende skatten som selskapet betaler på sitt overskudd. På samme måte som vi som privatpersoner betaler skatt på vår lønnsinntekt, betaler selskaper skatt på sitt overskudd. Hvor stort skattetrykket er, blir avgjort gjennom statsbudsjettet hvert år.

8400 – Ekstraordinære inntekter (spesifisert etter art)
Ekstraordinære inntekter er inntekter som ikke er planlagt, eller som kan forventes å komme hvert år. Det kan være inntekter fra et usedvanlig godt salg av anleggsmidler, aksjeavkastning i andre selskaper mv. Inntektene spesifisere etter art og angis gjerne med en note i regnskapet om hvorfor disse er ansett som ekstraordinær for regnskapsperioden.

8500 – Ekstraordinær kostnad (spesifisert etter art)
Her føres for eksempel ekstraordinære kostnader ved salg av anleggsmidler, eller andre ekstraordinære kostnader som ikke er del av den ordinære driften i selskapet. Det er for eksempel ikke vanlig at et rederi selger båter, så hver gang dette skjer blir det ansett som en ekstraordinær hendelse. Og dersom salget medfører kostnad til megler for å selge båten, vil disse kostnadene kunne føres her.

8600 – Skattekostnad på ekstraordinært resultat
I denne kontoklassen føres betalbar skatt på det ekstraordinære resultatet, refundert skatt etter skattelovens §16 – 50 og endringer i utsatt skatt eller skattefordeler som bedriften måtte benytte seg av.

8700 – Fri
Dersom de øvrige kontogruppene i denne kontoklassen ikke passer inn, kan denne kontogruppen brukes. Likevel er det viktig at den brukes i tråd med hovedklassen, altså som avslutningskonto for årsregnskapet.

8800 – Årsresultat
Denne kontogruppen viser bedriftens faktiske resultat, etter at samtlige kostnader er trukket fra bedriftens inntekter. Den vil normalt avregnes mot neste kontorgruppe.

8900 – Overføringer og disponeringer
Under denne kontogruppen angir en hva bedriftens overskudd er overført til. Det være seg fond (sparing) for senere bruk, utbetaling til aksjonærer eller rett og slett overføring til morselskap (konsernbidrag).
Denne kontoen viser med andre ord hvordan overskuddet til bedriften faktisk er disponert.